ร้อยตรีประสงค์ บุญเรือง
ฝ่ายปกครอง
E-Mail :
Tel. 089-7137926
นายอรุณ อุ่นสงคราม
ครูผู้สอน
E-Mail :
Tel. 065-5301468
นายกิตกวิน คิดอ่าน
ครูผู้สอน
E-Mail :
Tel. 080-175-6146
นายพิสิฐชัย วิชัยโย
ครูผู้สอน
E-Mail :
Tel. 061-317-4393
นายสมภพ นาโสก
บุคลากร
E-Mail :
Tel. 062-1267473
นางสาวปรียานุช น้อยตา
บุคลากร
E-Mail :
Tel. 085-6483804
นางสาวพรสุดา ไชยฮ้อย
บุคลากร
E-Mail :
Tel. 084-7965615
นายกัญญภัทร์ ไชยคำจันทร์
บุคลากร
E-Mail :
Tel. 095-2289830
นางสาววงเดือน อารีเอื้อ
บุคลากร
E-Mail :
Tel.