หัวข้อประกาศ : การสอบ V-NET ปีการศึกษา 2562
วันที่ลงประกาศ : 03 กันยายน 2562

วันเสาร์

25 มกราคม 2563

ปวช.3

 

เวลาสอบ

รหัสวิชา

รายวิชา

ระยะเวลา

09.30 – 11.30 น.

511

ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวช. ฉบับที่ 1

1.ทักษะภาษาและการสื่อสาร

2.ทักทะการคิดและการแก้ปัญหา

120 นาที

13.00 – 15.00 น.

513

ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวช. ฉบับที่ 2

3.ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต

4.ทักษะการจัดการงานอาชีพ

120 นาที

วันอาทิตย์

26 มกราคม 2563

ปวส.2

09.30 – 11.30 น.

561

ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวส. ฉบับที่ 1

1.ทักษะภาษาและการสื่อสาร

2.ทักทะการคิดและการแก้ปัญหา

120 นาที

13.00 – 15.00 น.

563

ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวส. ฉบับที่ 2

3.ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต

4.ทักษะการจัดการงานอาชีพ

120 นาที