ประวัติวิทยาลัยเอกปัญญา

  


        วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา (Ekapanya Vocational College) จัดตั้งและเปิดทำการสอนในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ บนเนื้อที่ ๓ ไร่


รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร ๓ ปี
ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาชาวิชาการบัญชี และรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖
หรือเทียบเท่าเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตร ๒ ปี ในประเภทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และสาขาวิชาการบัญชี โดยยึดนโยบายของผู้บริหารที่มีความตั้งใจสร้างวิทยาลัย ที่มีคุณภาพดี ใกล้บ้าน เพื่อให้เด็ก เยาวชน
ในจังหวัดลำพูน และพื้นที่ภาคเหนือได้ศึกษาเล่าเรียนและ พัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพโดยไม่ต้อง
จากบ้านไปเรียนในเมืองใหญ่ และเพื่อรองรับการพัฒนา และขยายตัวทางด้านธุรกิจ ของจังหวัดลำพูน และภาคเหนือ ดังนั้น เด็ก
และเยาวชนจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความสามารถทางด้าน
วิชาชีพ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม.


  


วิสัยทัศน์

สถาบันแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ มุ่งผลิตกำลังคนตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
ปณิธาน : สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม ชำนาญวิชาชีพ
เอกลักษณ์ : โรงเรียนดีใกล้บ้าน วัฒนธรรมงดงามตามวิถีไทย
อัตลักษณ์ : ผลิตคนดี มีมารยาท ชำนาญวิชาชีพ
ดอกไม้ประจำวิทยาลัย : ต้นอินทนิล
สีประจำวิทยาลัย : เขียว - ขาว - เหลือง
สีเขียว : หมายถึง พลังความสามัคคีแห่งความศรัทธาในการก่อตั้งและพัฒนาสถานศึกษา
สีขาว : หมายถึง ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ความสร้างสรรค์และสันติภาพ

พันธกิจ

1. ส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพ ผลิตผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่โดดเด่น
    เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี
2. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมให้วิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญ มีความสามารถอย่างหลากหลายและพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ
5. พัฒนาการบริการและการจัดการภายในอย่างเป็นระบบ
6. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเรียน การสอน การสืบค้น

“ ความหมายของโลโก้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา ”

  


1. ตรงกลางภายในวงกลมด้านในมี เรือสำเภา เป็นสัญลักษณ์ของการพาณิชย์, การค้าขาย เปรียบได้เหมือนกับเรือ สำเภาที่เป็นยานพาหนะเพื่อที่จะนำพาผู้เรียนไปสู่จุดหมายปลายทาง
2. น้ำ : เป็นสัญลักษณ์ของความร่มเย็น ความราบรื่น ความอยู่เย็นเป็นสุข
3. นกอินทรีย์ : เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง อดทน และฉลาดเฉียบแหลม
4. คอมพิวเตอร์ : เป็นสัญลักษณ์ของ การเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
5. ยอดไม้ : เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญา
6. สีพื้นในวงกลมเป็นสีเขียว ซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของวิทยาลัย